Rezerwacje

W okresie wakacji i ferii (koniec czerwca – wrzesień oraz grudzień – luty) oferujemy wynajem naszych domków w cyklach tygodniowych od soboty do soboty. W pozostałym okresie preferujemy wynajem na co najmniej 2 noce.

Zapraszamy do kalendarza celem sprawdzenia dostępności naszych domków.Istnieje możliwość przyjechania z psem po wcześniejszym uzgodnieniu.

Prosimy o potwierdzenie dostępności terminu oraz ceny mailowo/telefonicznie. Warunkiem rezerwacji po potwierdzeniu jest wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny pobytu na konto: 11 1020 2401 0000 0102 0608 6773 z informacją ” termin rezerwacji i nazwisko rezerwującego”.

REGULAMIN OBIEKTU „DOMKI WISŁA DOLINA PARTECZNIK”

 

 1. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% całkowitego kosztu pobytu. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub nie pojawienia się Wynajmującego w obiekcie w uzgodnionym terminie zaliczka nie podlega zwrotowi.
 2. Opłata za wynajem domków pobierana jest najpóźniej w momencie rozpoczęcia pobytu wraz z opłatą klimatyczną pobieraną przez Miasto Wisła. W przypadku skrócenia pobytu pobrana opłata nie jest zwracana.
 3. Wynajmujący zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać dokument z fotografią (zgodnie z Ustawą o ewidencji ludności).
 4. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone w rezerwacji (maksymalnie 6 osób/domek). W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku niż zgłoszono w rezerwacji, Właściciel ma prawo zerwać umowę z Wynajmującym ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zwrotu opłaty. Goście Wynajmujących zobowiązani są do opuszczenia obiektu do godziny 24:00.
 5. Wynajmujący nie mają prawa podnajmować ani przekazywać wynajętego przez siebie domku innym osobom, nawet w okresie opłaconego wynajmu.
 6. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Wynajmujący przyjmowani są w godzinach 16:00-19:00. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 7. Domki są przekazywane Wynajmującym w użytkowanie i odbierane przez Właściciela lub jego przedstawiciela. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie planowanej godziny wyjazdu celem usprawnienia procesu odbioru domku.
 8. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź braki w wyposażeniu domku i na terenie obiektu. Prosimy o zgłaszanie wszelkich usterek i zniszczeń powstałych podczas wynajmu domku.
 9. W przypadku stwierdzenia w domku rażącego nieporządku, nieczystości, przykrych zapachów lub zniszczeń na Wynajmującego zostanie nałożona dodatkowa opłata w wysokości 200 zł związana z pokryciem kosztów usunięcia zabrudzeń i nieczystości.
 10. Właściciel nie odpowiada za wartościowe przedmioty i pieniądze pozostawione w domku bądź na terenie obiektu.
 11. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia Wynajmujących i ich mienia. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków i uszkodzenia mienia powstałe w czasie wynajmu.
 12. Do dyspozycji Wynajmujących udostępnia się bezpłatny parking, na którym należy parkować w kierunki prostopadłym do ulicy. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy.
 13. W domkach obowiązuje kategoryczny i całkowity zakaz palenia, w tym również papierosów elektronicznych, oraz używania otwartego ognia (na przykład świeczek). Domki wyposażono w czujniki dymu i pożaru, monitorowane zdalnie przez Właściciela. W przypadku stwierdzenia faktu palenia w domku, na Wynajmującego zostanie każdorazowo nałożona dodatkowa opłata w wysokości 500 zł związana z usuwaniem zapachów i praniem wyposażenia.
 14. Zabronione jest używanie w domkach dodatkowych urządzeń elektrycznych obciążających sieć elektryczną i mogących wywołać pożar. Ładowarki telefoniczne, suszarki do butów narciarskich itp urządzenia można używać tylko pod nadzorem, niedopuszczalne jest pozostawianie ich bez nadzoru na noc lub w przypadku opuszczenia domku.
 15. Nie należy zakrywać grzejników umieszczonych w sypialniach na przykład przez suszenie na nich mokrych ubrań. Może to spowodować ich uszkodzenie.
 16. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgodnić z Właścicielem przed dokonaniem rezerwacji. Wynajmujący ponoszą odpowiedzialność za swoje zwierzęta i szkody przez nie spowodowane w domkach, na terenie obiektu oraz na mieniu innych Wynajmujących. Wynajmujący są zobowiązani do utrzymania czystości po swoich zwierzętach i upewnienia się że nie są one uciążliwe dla innych Wynajmujących.
 17. Śmieci produkowane przez Wynajmujących należy segregować zgodnie z przyjętym podziałem (plastik+metal, szkło, makulatura, inne zmieszane) i wyrzucać do kubłów umieszczonych przy ogrodzeniu.
 18. Na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
 19. Podczas użytkowania domków i ośrodka należy zachować zasady BHP i współżycia społecznego. Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscem wyznaczonym.
 20. Właściciel lub osoba przez niego upoważniona ma prawo usunąć Wynajmujących z terenu obiektu przed zakończeniem terminu wynajmu w przypadku naruszenia przez nich zasad współżycia społecznego lub bezpieczeństwa, a także gdy Wynajmujący zakłócają porządek i spokój, są pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, a także jeśli ich wygląd zewnętrzny budzi obawy sanepidemiologiczne. W takim przypadku Wynajmującemu nie przysługuje zwrot opłaty za wynajem domku.
 21. Ze względów bezpieczeństwa obiekt „DOMKI WISŁA DOLINA PARTECZNIK” jest monitorowany za pomocą kamer, z których obraz jest dostępny tylko dla Właścicieli.
 22. Wynajem domku oznacza akceptację przez wszystkich Wynajmujących niniejszego Regulaminu i przyjęcie opisanych w nim warunków. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu, Właściciel może wypowiedzieć Wynajmującemu umowę wynajmu ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności zwrotu opłaty za wynajem.
 23. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2021 do odwołania.